logo

logo

logo

logo

Welkom bij de Brongemeente

De Brongemeente is één van de drie wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente in Hengelo. Het wijkgebied bevat het deel van Hengelo dat ten noorden van de A1 ligt. De Brongemeente maakt gebruik van de Thaborkerk.

De Thaborkerk wordt gezamenlijk gebruikt met de R.K. parochie, met in de kerkzaal het schitterende glas-in-lood-raam van Annemiek Punt.

Voor de Brongemeente worden in de zalen van het Wijkgebouw diverse activiteiten en vergaderingen gehouden.

Contact en afspraken wijkgebouw »

Thaborkerk

Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1 en 3, 7558 BA Hengelo.
Telefoon Wijkgebouw: 074 2771730
Telefoon Parochiesecretariaat: 074 2770771

Locatie:

Grotere kaart weergeven »

Kerkdiensten

De aanvangstijd van de protestantse diensten is doorgaans 09.15 uur. Voor de juiste aanvangstijden zie:

Kerkdiensten, datum/tijd »

De diensten zijn ook online te beluisteren, live of achteraf. Zie:

Kerkdiensten online »

In de regel zal één keer in de twee maanden het Heilig Avondmaal worden gevierd. Ingevolge besluiten van de wijkkerkenraad hebben kinderen onder verantwoordelijkheid van de ouders, ongeacht hun leeftijd, toegang tot het Avondmaal.

Oecumene: De partner waar wij mee “samenwonen” in de Thaborkerk is de R.K. Thabor-parochie. Over en weer zijn er goede contacten onder andere in de vorm van regelmatige oecumenische vieringen. De aanvangstijd is doorgaans 10.30 uur.

Bronraad

De Bronraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Brongemeente. Dat houdt in: verwoorden van de visie en identiteit van de Brongemeente, vaststellen beleidsplan en begroting, coördineren van activiteiten en initiatieven nemen voor nieuw beleid. De Bronraad is ook verantwoordelijk voor de kerkdiensten.

Vanuit de Bronraad is er contact naar de andere wijken in Hengelo en naar de classis, maar ook naar de Thaborparochie en de gemeente Hengelo. De Bronraad heeft taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd naar diverse deelraden en werkgroepen.

Voorzitter: Frits Hos, email

Scriba: Irene Siekman,
Robert Stolzstraat 61, 7558CK,
telefoon 074 278 38 75,
email

Postadres: Gerrit Peuscherstraat 3, 7558 BA Hengelo.

Predikant

Herman Koetsveld

Ds. Herman Koetsveld,
Guus Osterstraat 14, 7558 SH Hengelo,
tel. 278.32.03, email
Bovenwijkse taak: coördinatie vorming en toerusting.

Lees meer »

Pastoraat

Verdeling pastoraat
Sinds een aantal jaren is het pastoraat via doelgroepgerichte taakgroepen. Het voordeel is dat er minder mensen nodig zijn en dat ‘vraag en aanbod’ op elkaar zijn afgestemd. Het nadeel is ook duidelijk: niet elk adres heeft nog een eigen pastoraal werker of pastoraal ouderling. Dit ”systeem” vraagt dus meer van de onderlinge communicatie en van het doorgeven van bijzonderheden! Overigens is de opzet van sectoren met hun contactpersonen en sectorcoördinatoren wel gelijk gebleven.
Sectorindeling (pdf) »

Een overzicht van de (pastorale) taakgroepen:
  • taakgroep ouderenpastoraat (of vrijwilligersdienst: individuele bezoeken, ontmoetingsmorgens, ouderenvieringen met kerst en Pasen, elk jaar een reisje)
  • taakgroep pastoraat ”leven met verlies"
  • taakgroep ziekenpastoraat (bezoeken thuis en ziekenhuis) en
  • taakgroep nieuw-ingekomenen (bezoeken nieuw-ingekomenen, organisatie welkomstavond nieuw-ingekomenen). Taakgroep nieuw-ingekomenen (pdf) »
Wie overigens een persoonlijk gesprek wil, kan altijd contact opnemen met ds. Herman Koetsveld.

Kerkrentmeesters

De Wijkraad van Kerkrentmeesters Noord (WKN) voert het financieel beheer van de Brongemeente uit en zorgt voor de materiële aangelegenheden. De Wijkraad van Kerkrentmeesters werkt daarvoor intensief samen met het Hengelo brede College van Kerkrentmeesters (CVK). Binnen de Brongemeente is er overleg met de Bronraad, de kosters en met de beheerder van het wijkgebouw. Het financieel beheer uit zich o.a. ook in de acties voor Kerkbalans & Wijkkas.

Lees meer »

Roosters

Het raadplegen, ruilen en beheren van de roosters rondom de organisatie van de kerkdienst kan via de website van planning4u.nl:

www.planning4u.nl »

handleiding »

Geboortes

Vanuit de gemeente Hengelo krijgen we niet door wanneer er een kindje is geboren in onze wijkgemeente. Daarom willen we iedereen in onze wijkgemeente verzoeken die een kindje verwacht om (naast de gebruikelijke melding aan de ledenadminstratie) ook een geboortekaartje te sturen naar:

Thaborkerk
T.a.v. PKN Brongemeente
Gerrit Peuscherstraat 1 en 3,
7558 BA Hengelo

We willen ook de andere gemeenteleden vragen om hun oren en ogen open te houden bij een geboorte en deze te melden bij ondergetekende. Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
Amanda Groeneveld
Ouderling Jonge gezinnen Thaborkerk, PKN Brongemeente
tel. 06-439.106.80
email

Kerstgroet wijk Noord

Centraal is afgesproken, dat de jaarlijkse Kerstgroet voor wijk Noord dit jaar weer gemaakt wordt. Andere wijken zijn welkom om te kijken of deze activiteit uitgebreid kan worden naar de hele stad. Er zijn 4 maandagavonden in november gereserveerd in het wijkgebouw. We beginnen steeds om 19.30 uur. Alle sectoren en hun medewerkers zijn weer van harte welkom en wie verder, zoals altijd, wil helpen, graag. De koffie/thee staat klaar.
Informatie bij de diakenen Greetje Hoeksema (tel.nr. 074-2772042) en Dinie Tukkers (tel.nr. 074-3490301 / mobiel 06-20367488).