logo

logo

logo

logo

Diaconie - Uitgangspunten

Uitgangspunten

Opdracht van de diaconie:

Diaconaat is oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. De diaconie wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen zoals God het bedoeld heeft. De diaconie wil -als deel van de gemeente van Christus- in de dienst aan de naaste zichtbaar zijn voor de hele maatschappij. Daartoe zal zij gemeenteleden toerusten en stimuleren om de betrokkenheid bij diaconale activiteiten levend te houden ofwel te vergroten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de diakenen alleen, maar bij de hele geloofsgemeenschap.

Doelstelling:

De diaconie heeft ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ hoog in het vaandel staan. Van daaruit stelt zij zich ten doel zich in te zetten voor zwakken en kwetsbaren in de samenleving. Zij doet dit o.a. door individuele (nood)hulp te bieden, mensen door te verwijzen naar hulpverlenende instanties en door aandacht te schenken aan mensen in noodsituaties buiten onze grenzen.

Kerk in Actie heeft bovenstaande in 3 kernwoorden samengevat :
Geloven . . . . in een God die bevrijdt
Helpen . . . . om mensen tot hun recht te laten komen
Bouwen . . . . aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is

Toerustingsavond voor diakenen:

Om als diakenen de taken, behorend bij het ambt van diaken kwalitatief goed te kunnen vervullen, is er een bijeenkomst van één avond ontwikkeld. Het moderamen van het College van Diakenen neemt de organisatie op zich en ds. Hans Wachtmeester staat garant voor de inhoudelijke kant. De deelnemers ontvangen folders met informatie over allerlei hulpverlenende instanties. Tijdens die avond is er zowel aandacht voor theorie als voor de praktijk.
Centraal staat : “Wat behoort tot de taak van diakenen en waarom?”
Hierbij worden antwoorden gegeven op het uitgangspunt : Wat kun je voor de ander betekenen? Kennis van de ‘sociale kaart’ is daarbij onmisbaar!