logo

logo

logo

logo

College van Diakenen

Wat is het College van Diakenen:

Het College van Diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren van en toezicht houden op diaconaal werk. In het Inspiratieboek "Met hart en ziel", dat voor 4 jaar wordt opgesteld, zijn de uitgangspunten, de doelstelling en de organisatie beschreven. Dit vormt de basis van het diaconaal kerk-zijn. Het tweede gedeelte van het beleidsplan bevat het Inspiratieplan als werkplan van het CvD. Dit Inspiratieplan zal elke 2 jaar geëvalueerd worden.

Het CvD beheert de diaconale gelden en legt hiervoor verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad (AK).

Samenstelling

Samenstelling van het CvD:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: mw. I. Witmer, email:
Penningmeester: dhr. J. Lode, email:

De mensen met de bovengenoemde functies behoren tot het moderamen van het CvD. Het moderamen vormt samen met diaconaal medewerkster, mw. H. Meijer en de diakenen uit de 3 wijkgemeentes het CvD, dat 1x per 2 maanden vergadert.

Predikant H. Wachtmeester -met diaconaat als aandachtsveld- ondersteunt en adviseert het CvD.


Uitganspunten

troosten
Opdracht van de diaconie:

Diaconaat is oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit.

De diaconie wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen zoals God het bedoeld heeft. De diaconie wil -als deel van de gemeente van Christus- in de dienst aan de naaste zichtbaar zijn voor de hele maatschappij.

Lees meer »

Hulpverlening

hulpverlening
Individuele hulpverlening:

De diaconie biedt (nood)hulp, in gevallen wanneer er geen helper aanwezig is of wanneer overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is. Voor KerkWebRadio, cassettedienst, vervoer naar de kerk, bezoekwerk en hulpverlening van andere aard kan contact opgenomen worden met wijkdiakenen. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste personen.

Diaconaal Medewerkster:

Voor hulpverlening bij sociale en financiële problemen kan diaconaal medewerkster mevr. Hilda Meijer benaderd worden. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 83230071. Bij afwezigheid kan de voicemail worden ingesproken, waarna men terug gebeld wordt.

Lees meer »

Diaconale gelden

diocanale gelden

Het geld komt bij de diaconie binnen via:

  • de collectes in de kerkdiensten
  • de acceptgirokaarten voor een vrijwillige bijdrage in de diaconale jaarcollecte
  • giften, schenkingen en legaten
  • rente-opbrengsten van spaarrekeningen en beleggingen

In Binding wordt regelmatig verslag gedaan van de opbrengsten van collectes en giften. De verdeling van de diaconale gelden gebeurt volgens de uitgangspunten van het beleid. Daartoe wordt jaarlijks een begroting opgesteld.

  • De diaconie ondersteunt mensen die in moeilijke situaties geraakt zijn,
  • sluit aan bij projecten van Kerk in Actie,
  • kiest eigen doelen voor collecte-opbrengsten,
  • doneert instanties en organisaties in en om Hengelo, die passen binnen de doelstelling.
Dan zijn er nog de “vaste lasten”, zoals de verplichtingen in de vorm van landelijke afdrachtcollectes en het diaconaal quotum, een vast bedrag per gemeentelid. Op de jaarrekening zijn de bestedingen van diaconale gelden terug te vinden.
Rekeningnummer CvD: NL20 INGB 0008 7952 32 t.n.v. "College van Diakenen". Vermeld s.v.p. bij giften het doel waarvoor de gift bestemd is !